Pressure Tank (ถังแรงดัน)

Pressure Tank (ถังแรงดัน)

คือ ถังที่มีไว้ให้น้ำที่เป็นส่วนที่เหลือจากอัตราการสูบของเครื่องสูบกับอัตราการไหลออกของน้ำที่จุดจ่ายน้ำ เอามาเก็บไว้ในถัง และจ่ายน้ำออกไปแทนปั๊มน้ำ โดยใช้แรงดันลมในถัง เป็นตัวขับดันน้ำ และ ยังรักษาแรงดันในระบบท่อให้คงที่

Copyright © 2018. All rights reserved.