DAB Waterpump

DAB Water Technology เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิตเครื่องสูบน้ำ หรือ ปั๊มน้ำ มานานกว่า 40 ปี โดยมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผลิตเครื่องสูบน้ำที่ได้มาตรฐาน ประหยัดพลังงาน ทนทาน และง่ายต่อการใช้งาน สำหรับใช้ในบ้านพักอาศัย อุตสาหกรรม และ ระบบเกษตรชลประทาน

ปัจจุบันบริษัทมี Headquarter ตั้งอยู่ที่เมือง Padova ประเทศอิตาลี

ทำไมต้องเลือก DAB?

ประหยัดพลังงาน
ทนทาน
ติดตั้งง่าย
เทคโนโลยีและคุณภาพจากอิตาลี

Copyright © 2018. All rights reserved.